Eventuella biverkningar

Tårtdiagram över biverkningar

I valet av MS-behandling är det viktigt att väga fördelar och nackdelar med behandling mot de risker som själva sjukdomen kan medföra över tid. Liksom alla läkemedel kan AUBAGIO orsaka biverkningar, men det är individuellt om och på vilket sätt man upplever dessa.

Följande biverkningar har man sett i kliniska studier och kan förekomma vid behandling med AUBAGIO.

Mycket vanliga biverkningar

Mycket vanliga biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer.

  • Diarré, illamående
  • Förhöjt ALAT (förhöjda blodnivåer av ett leverenzym)
  • Hårförtunning

Huvudvärk, diarré, illamående och hårförtunning var i allmänhet milda till måttliga och övergående och var i studierna sällan så besvärande att patienterna valde att avsluta sin behandling med AUBAGIO. Biverkningarna kommer oftast i början av behandlingen och är sedan övergående.

Man har en välstuderad säkerhetsprofil med AUBAGIO och den var densamma genom fyra kliniska studier med upp till 9 års uppföljning2-3. För en komplett beskrivning av biverkningar var god se fass.se.

Levervärden

Förhöjda värden av leverenzymer har observerats hos patienter som fått AUBAGIO. Dessa förhöjningar förekom oftast under de första 6 månaderna av behandlingen. 

Leverenzymvärdena ska utvärderas innan behandling med AUBAGIO. ALAT bör mätas varannan vecka under de första sex månaderna av behandlingen och därefter var 8:e vecka eller enligt kliniska tecken och symtom.

Vid ALAT (SGPT)-förhöjningar mellan 2 och 3 gånger det övre normalvärdet (ULN) måste övervakning utföras veckovis. Behandlingen med AUBAGIO ska sättas ut om leverskada misstänks. Överväg att sätta ut behandlingen om förhöjda leverenzymvärden (mer än 3 gånger ULN) bekräftas. 

Blodtryck

Förhöjt blodtryck kan förekomma under behandlingen med AUBAGIO. Blodtrycket måste kontrolleras innan behandlingen inleds och därefter regelbundet. Förhöjt blodtryck ska hanteras på lämpligt sätt före och under behandlingen med AUBAGIO.

Infektioner

Behandlingsstarten med AUBAGIO ska senareläggas hos patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. I placebokontrollerade studier observerades ingen ökning av allvarliga infektioner med AUBAGIO. 

Provtagning och monitorering 

För att följa upp behandlingen med AUBAGIO görs regelbundna kontroller. Det är till exempel blodprover och blodtryckskontroller.

Läs mer om provtagning och monitorering

Referenser
  1. AUBAGIO Produktresumé
  2. O’Connor, Wolinsky J,
  3. Confavreux C. N Engl J Med 2011;365:1293–303  Confavreux C. et al, Lancet Neurol 2014. Published online January 23, 2013

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?