Checklista för förskrivare

AUBAGIO Checklista för förskrivare

Det finns en checklista för förskrivare/vårdpersonal med områden/risker som bör diskuteras med patienten vid första förskrivning och ge patienten ett patientkort.

Informationen nedan gäller risker vid behandling med AUBAGIO.

Se AUBAGIO produktresumé för fullständig information om förskrivning.

Effekter på levern
 • Diskutera risken för stegrande leverenzymer och behovet av att kontrollera leverfunktionsprover innan behandlingen påbörjas, samt regelbundet under behandlingen i enlighet med anvisningar i produktresumén.
 • Undervisa patienten om tecken och symtom på leversjukdom och om behovet av att kontakta läkare om sådana tecken eller symtom uppkommer.
Graviditet och amning

För kvinnor i fertil ålder, uteslut graviditet och poängtera behovet av ett effektivt preventivmedel innan behandling påbörjas och under behandling med AUBAGIO:

 • Informera patienten om att hon omedelbart ska kontakta läkare/vårdpersonal om hon slutar med preventivmedel eller innan byte av preventivmedel.
 • Om en patient blir gravid trots användning av preventivmedel, ska hon sluta att använda AUBAGIO och omedelbart kontakta sin läkare som tillsammans med patienten bör diskutera och överväga proceduren för påskyndad elimination av AUBAGIO.
 • Diskutera tillgången till valfria påminnelse-tjänster för effektiva preventivmedel.
Hematologiska effekter
 • Diskutera risken för minskat antal blodkroppar (påverkar i huvudsak vita blodkroppar). 
 • Diskutera behovet av att kontrollera ett fullständigt blodstatus före behandlingen och när tecken och symtom uppkommer under behandlingen.
Hypertoni
 • Diskutera risken för förhöjt blodtryck. Instruera patienten att informera läkare om han/hon lider av hypertoni och diskutera behovet av blodtryckskontroller före och regelbundet under behandlingen.
Infektioner
 • Diskutera risken för infektioner/allvarliga opportunistiska infektioner, inklusive behovet av att kontakta läkare vid tecken eller symtom på infektion, eller om patienten tar andra läkemedel som påverkar immunförsvaret. 
 • Om allvarliga infektioner uppkommer kan en påskyndad elimination övervägas.
Patientkort
 • Ge patienten patientkortet som ska användas som ett verktyg för att påminna patienten och för att vidarebefordra information till andra läkare/vårdpersonal som involveras i tillfällig medicinsk vård av patienten (särskilt vid olycksfall och/eller om en ny läkare/vårdpersonal blir involverad). 
 • Påminn patienten om att kontakta läkare/vårdpersonal om tecken eller symtom uppkommer som anges på patientkortet.

» Patientkortet kan beställas, eller laddas ner (PDF)

Vid receptförnyelse kontrolleras biverkningar, aktuella risker och förebyggande av dessa diskuteras, och kontroller görs för att säkerställa att en adekvat uppföljning sker.

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?