Effekt och säkerhet

Vattendroppe skapar effekt

Om TEMSO och TOWER-studierna1

EU-godkännandet för AUBAGIO baserades på data från Fas-III-studierna TEMSO (Teriflunomide Multiple Sclerosis Oral) och TOWER (Teriflunomide Oral in people With relapsing remitting multiplE scleRosis). 

Studierna var randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade. TEMSO pågick i två år och för TOWER var det gemensamt avslut 48 veckor från det att sista patienten randomiserades.

Patienterna hade skovvis förlöpande MS och var 18-55 år gamla med en EDDSS ≤ 5,5 och ≥2 skov under de 2 senaste åren eller 1 skov under året före randomiseringen. Primär endpoint var i båda studierna årlig skovfrekvens. Det sekundära effektmåttet var bestående funktionsnedsättning i bägge studier.

Effekt på skov

AUBAGIO hade en signifikant effekt på skovfrekvens i både TEMSO och TOWER-studierna vs placebo. Den relativa sänkningen av skovfrekvensen var 31 % i TEMSO och 36 % i TOWER. Den absoluta riskreduktionen var 0,17 procentenheter i TEMSO och 0,18 procentenheter i TOWER, vilket motsvara ett NNT på 6 i båda studierna. 

Diagram TEMSO och TOWER

AUBAGIO - effekt på skovfrekvens
RRR= relativ riskreduktion
ARR= absolut riskreduktion
NNT= number needed to treat

Effekt på MR data i TEMSO

Total lesionsvolym, mätt med MRI, inkluderades som ett sekundärt utfallsmått i TEMSO-studien för att mäta sjukdomsaktivitet. AUBAGIO minskade lesionsvolymen signifikant, förändring från utgångsvärdet var 0,72 ml för AUBAGIO jämfört med 2,21 ml för placebogruppen (p<0.0001).

GD-laddade lesioner: Resultaten från TEMSO visar att AUBAGIO signifikant minskar antalet Gd-förstärkta T1 lesioner per scan i jämförelse mot placebo.

Unika aktiva lesioner: Resultaten från TEMSO visar att AUBAGIO signifikant minskade sjukdomsaktiviteten, mätt med total lesionsvolym, i jämförelse mot placebo.

Effekt på MR mått

TOPIC-studien2

TOPIC var en dubbelblind, placebokontrollerad studie som utvärderade dagliga doser av 7 mg och 14 mg AUBAGIO i upp till 108 veckor hos patienter med ett enskilt skov, så kallat kliniskt isolerat syndrom. Det primära effektmåttet var tid till ett andra skov, det vill säga konvertering till klinskt definitiv MS. Sammanlagt 618 patienter randomiserades.

Resultaten från TOPIC-studien bekräftade effekten av AUBAGIO vid RRMS (inklusive tidig RRMS med en första demyeliniseringsepisod och MRT-lesioner spridda i tid och rum).

TOPIC - progression till CDMS (Clinical Defined MS)
N=413
ARR= absolut riskreduktion
RRR=Relativ riskreduktion
Anpassad från Miller AE et al. Lancet Neurol 2014;13:977-86
Referenser
  1. AUBAGIO Produktresumé
  2. MILLER ET AL. LANCET NEUROL 2014;13:977-86

Stort tack för din feedback!