Post-AAN med Sanofi Genzyme

Post-AAN med Sanofi Genzyme

Funderar ni över vad som presenterats under AAN?

Vi skulle gärna komma till er (digitalt) och berätta om de nyheter från Sanofi som presenterades under AAN, 17-22 april 2021.

Datum & Tid: När det passar er, efter överenskommelse.
Ämne: Välj de ämnen som du/ni vill höra mer om.

Anmäl mig / oss

Några höjdpunkter från AAN

•    Unmasking Secondary Progressive MS
•    MS and Covid 
•    MS Immunology and basic science

Är det något annat ämne ni vill att vi tar upp? Från AAN, eller om våra produkter. Lämna gärna önskemål i intresseanmälan.


Välkomna!

MS-teamet
Sanofi Genzyme

Anmäl mig / oss

 

Mötet följer de regler som gäller enligt avtalet mellan LIF och Sveriges Kommuner och Regioner. Vi ber dig notera att huvudmans godkännande ska inhämtas före deltagande på mötet. Inbjudan skickas till MS-intresserade neurologer & neurologsköterskor, med information till huvudman.

MAT-SE-2100554, v1, maj 2021
AUBAGIO® (teriflunomid) 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: 01/2021.
LEMTRADA® (alemtuzumab) 12 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning, Rx, EF, L04AA34, är en humaniserad monoklonal antikropp som ges intravenöst (IV). Indikation: LEMTRADA är indicerat som sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi för vuxna patienter med högaktiv skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) för följande patientgrupper: Patienter med högaktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling (DMT) eller patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år, och en eller flera Gadolinium-laddande lesioner vid MRT av hjärnan eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT. Kontraindikation: HIV. Allvarlig infektion tills den är utläkt. Okontrollerad hypertoni, halskärlsdissektion, stroke, angina pectoris eller hjärtinfarkt i anamnesen. Känd koagulopati, eller patienter som står på medicinering med trombocythämmande läkemedel eller antikoagulantia. Andra samtidiga autoimmuna sjukdomar (förutom MS). Varningar och försiktighet: Patienter som behandlas med LEMTRADA måste få bipacksedeln, patientvarningskortet och patientguiden. Före behandlingen måste patienterna få information om risker och nytta samt det nödvändiga behovet av att genomföra uppföljning från behandlingsstart och i minst 48 månader efter den sista infusionen av andra behandlingsomgången av LEMTRADA. Om ytterligare behandlingsomgångar administreras, ska fortsatt säkerhetsuppföljning göras i minst 48 månader efter den sista infusionen. Förpackningar och administration: LEMTRADA levereras i en 2 ml klar injektionsflaska, för spädning med 100 ml NaCl 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) infusionsvätska, lösning. För ytterligare säkerhetsinformation och information om dosering se www.fass.se. Kontaktuppgifter: LEMTRADA tillhandahålls av Sanofi AB, tel. +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av SPC: 09/2020

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?