Graviditet och amning

Det finns begränsad mängd data från användning av AUBAGIO hos gravida kvinnor. AUBAGIO är kontraindicerat under graviditet. Fertila kvinnor skall använda effektiva preventivmedel under behandlingen. 

För kvinnor som behandlas med AUBAGIO och som önskar bli gravida ska läkemedlet sättas ut varefter en accelererad elimineringsprocedur (se nedan) rekommenderas, för att snabbare nå en plasmakoncentration av teriflunomid under 0,02 mg/l.

Plasmakoncentrationerna av AUBAGIO bör därför mätas innan kvinnan börjar försöka bli gravid. Så snart det fastställts att plasmakoncentrationen av AUBAGIO ligger under 0,02 mg/l, måste plasmakoncentrationen bekräftas på nytt efter ett intervall på minst 14 dagar. Om båda plasmakoncentrationerna ligger under 0,02 mg/l förväntas ingen risk föreligga för fostret. Ammande kvinnor ska inte behandlas med AUBAGIO.

Accelererad elimineringsprocedur

Om så krävs, kan eliminering av AUBAGIO acceleras genom administrering av oralt kolestyramin eller aktivt kol.

Efter utsättande av behandlingen med AUBAGIO:

  • Kolestyramin 8 g administreras tre gånger dagligen under en period på 11 dagar. Om detta inte tolereras väl kan kolestyramin 4 g tre gånger dagligen i 11 dagar användas. Alternativt kan 50 g aktivt kol ges peroralt var 12:e timme under en period på 11 dagar.
  • Efter den accelererade elimineringsproceduren rekommederas att verifiera elimineringen med två tester med 2 veckor mellanrum. Sanofi Genzyme kan bistå med analys av testerna om så önskas. 

 

Referenser

AUBAGIO Produktresumé

Stort tack för din feedback!