Provtagning och monitorering

Nytt från feb 2021

Provtagningar före behandling

Innan behandling med AUBAGIO sätts in ska följande utvärderas:

 • Blodtryck
 • ALAT
 • Fullständig blodstatus inklusive differentialräkning av vita blodkroppar samt trombocyträkning
 • Graviditetstest

Under behandling

Under behandlingen med teriflunomid ska följande övervakas: 

 • Blodtryck
  - Kontrollera regelbundet
 • Alaninaminotransferas/ serum glutamat pyruvat transaminas (ALAT/ (SGPT)
  -  Leverenzymvärdena ska utvärderas minst var fjärde vecka under de första sex månaderna av behandlingen och regelbundet därefter.
  -  Överväg ytterligare monitorering när AUBAGIO ges till patienter med konstaterad leversjukdom, ges tillsammans med andra potentiellt levertoxiska läkemedel eller enligt kliniska tecken och symtom, exempelvis oförklarligt illamående, kräkningar, buksmärta, trötthet, anorexi eller gulsot och/eller mörk urin. Leverenzymvärdena ska utvärderas varannan vecka under de sex första behandlingsmånaderna och därefter minst var åttonde vecka under minst två år från behandlingens början.
  -  Vid ALAT (SGPT)-förhöjningar mellan 2 och 3 gånger det övre normalvärdet (ULN) måste uppföljning ske veckovis.
 • Fullständig blodstatus ska utföras baserat på kliniska tecken och symtom (t.ex. infektioner) under behandlingen.

Monitorering av Aubagiopatienter

En genomsnittlig minskning av antalet vita blodkroppar på mindre än 15 % från utgångsvärdet, har observerats. Som en försiktighetsåtgärd bör en aktuell fullständig blodstatus, inklusive differentialräkning av vita blodkroppar samt trombocyträkning, finnas tillgänglig innan behandlingen med AUBAGIO inleds. 

Fullständig blodstatus ska kontrolleras under AUBAGIO-behandlingen om detta föranleds av kliniska tecken och symtom (till exempel infektioner). 

Referenser
 • AUBAGIO Produktresumé
 • O’Connor, Wolinsky J, Confavreux C. N Engl J Med 2011;365:1293–303
 • Confavreux C. et al, Lancet Neurol 2014. Published online January 23, 2013

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?