Riskhanteringsplan

Material för riskhantering AUBAGIO

Den 26 augusti 2013 godkändes läkemedlet AUBAGIO® (teriflunomid) i EU. AUBAGIO är indicerat för vuxna patienter med skovvis förlöpande MS.

Som en del av godkännandet är vi, som företag, ålagda att utarbeta en riskhanteringsplan för att stödja säker och effektiv klinisk användning. Informationen uppdateras regelbundet.

För att informera om ändringar i AUBAGIOs produktresumé, inklusive uppdatering av säkerhetsinformation, har Sanofi uppdaterat utbildningsmaterialet för patienter och läkare/vårdpersonal.

Planen för riskhanteringen för AUBAGIO innehåller nedanstående material, som bifogats i brev, utskickat till neurologer i Sverige:

Utbildningsmaterial för läkare och vårdpersonal/diskussionsguide innehåller viktig information om hematologiska effekter, hypertoni, effekter på levern, infektioner samt graviditet och amning.

Vänligen diskutera patientkortet med patienten. Före start av behandling, måste patienterna informeras om riskerna och fördelarna med AUBAGIO-behandling. I början av behandlingen, ska patienten erhålla patientkortet, och en uppmaning att alltid bära med sig sitt patientkort.

Påminn patienten om att kontakta läkare/vårdpersonal om tecken eller symtom, som anges på patientkortet, uppkommer.

För mer information kring dessa material, kontakta Sanofi på tel. nr 08-634 50 00. 

» Ladda ner eller beställ fysiska exemplar

Stort tack för din feedback!