Neurologidagarna 2021

Vår monter på Neurologidagarna

Var du uppkopplad under konferensen? Det var vi!

Kanske hann du inte titta igenom montern. Här får du en ny chans!

Annica Fernlund Grande      Catrin Bäckbom

Annica Fernlund Grande är vår representant för Ovanliga Sjukdomar och produkten Myozyme och Catrin Bäckbom jobbar med Neurologi (AUBAGIO & Lemtrada)

» Annica berättar -  hur du hittar Pompe-patienter i din diagnostisering.
» Catrin berättar  - hur kan vara med på digitala lunchmöten om AUBAGIO, när det passar dig.

Lämna ditt e-consent för digitala uppdateringar

Vill du ha inbjudningar och nyheter kring Myozyme, Ovanliga sjukdomar, AUBAGIO, Lemtrada och inom MS-området digitalt? 
» Lämna ditt e-consent

Vill du veta mer, eller boka ett möte?

Kontakta Annica (Pompe och Fabry)

Tel: 073-033 61 77
Mail: annica.fernlundgrande[at]sanofi.com

Kontakta Catrin (MS)

Tel: 073-258 880 58
Mail: catrin.backbom[at]sanofi.com


Digitalt möte

Hur tyckte du att vår digitala monter fungerade?

Val
Digital utställningshall

Klickade du runt i vår monter?

Val

MAT-SE-2100408, v1, maj 2021

Myozyme® (alglukosidas alfa) pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 50 mg, RX, ej förmån, A16AB07. Indikation: för långvarig enzymersättningsterapi till patienter med bekräftad diagnos på Pompes sjukdom. Varningar och försiktighet: Infusionsrelaterade reaktioner kan förekomma, innan behandling inleds är det viktigt att läsa produktresumén på fass.se. Kontaktuppgifter: Myozyme tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com Datum för senaste översyn av produktresumén: 10/2020

AUBAGIO® (teriflunomid) 7 mg filmdragerad tablett. Aubagio 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: AUBAGIO är indicerat för behandling av vuxna och barn från 10 år och äldre med skovvis förlöpande multipel skleros (MS) Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO för vuxna är 14 mg en gång dagligen. För barn (10 år och äldre) är den rekommenderade dosen beroende av kroppsvikt: Barn med kroppsvikt >40 kg: 14 mg en gång dagligen. Barn med kroppsvikt <40 kg: 7 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: 07/2021

LEMTRADA® (alemtuzumab) 12 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning, Rx, EF, L04AA34, är en humaniserad monoklonal antikropp som ges intravenöst (IV). Indikation: LEMTRADA är indicerat som sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi för vuxna patienter med högaktiv skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) för följande patientgrupper: Patienter med högaktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling (DMT) eller patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år, och en eller flera Gadolinium-laddande lesioner vid MRT av hjärnan eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT. Kontraindikation: HIV. Allvarlig infektion tills den är utläkt. Okontrollerad hypertoni, halskärlsdissektion, stroke, angina pectoris eller hjärtinfarkt i anamnesen. Känd koagulopati, eller patienter som står på medicinering med trombocythämmande läkemedel eller antikoagulantia. Andra samtidiga autoimmuna sjukdomar (förutom MS). Varningar och försiktighet: Patienter som behandlas med LEMTRADA måste få bipacksedeln, patientvarningskortet och patientguiden. Före behandlingen måste patienterna få information om risker och nytta samt det nödvändiga behovet av att genomföra uppföljning från behandlingsstart och i minst 48 månader efter den sista infusionen av andra behandlingsomgången av LEMTRADA. Om ytterligare behandlingsomgångar administreras, ska fortsatt säkerhetsuppföljning göras i minst 48 månader efter den sista infusionen. Förpackningar och administration: LEMTRADA levereras i en 2 ml klar injektionsflaska, för spädning med 100 ml NaCl 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) infusionsvätska, lösning. För ytterligare säkerhetsinformation och information om dosering se www.fass.se. Kontaktuppgifter: LEMTRADA tillhandahålls av Sanofi AB, tel. +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av SPC: 08/2021.

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?