Sanofi Genzyme arbetar med Multiple Skleros

Vi på Sanofi Genzyme forskar inom Multipel Skleros (MS). Idag har vi två godkända produkter som är tillgängliga för svenska patienter: AUBAGIO® (teriflunomid) som är en tablettbehandling för mild till måttlig MS samt LEMTRADA® (alemtuzumab) som är en infusionsbehandling vid aktiv MS.  

Läs mer om verkningsmekanism, effekt, biverkningar med mera genom att klicka på respektive produkt.

Välkommen!

AUBAGIO  logo

LEMTRADA Logo

 

 

AUBAGIO®(teriflunomid) 14 mg filmdragerad tablett. Rx, F, L04AA31. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Ammande kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare säkerhetsinformation samt information om pris och förpackning, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översynen av SPC: 01/2020.
 
LEMTRADA®(alemtuzumab) 12 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning, Rx, EF, L04AA34, är en humaniserad monoklonal antikropp som ges intravenöst (IV). Indikation: LEMTRADA är indicerat för vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bildfynd. OBS! Tillfällig begränsning i indikation: Ny behandling bör endast initieras hos vuxna med återkommande skovvis förlöpande multipel skleros som är högaktiv trots behandling med minst två andra sjukdomsmodifierande behandlingar (DMT), eller när behandling med sådana läkemedel inte kan användas på grund av kontraindikationer eller annan orsak. Kontraindikation: HIV. Allvarlig infektion tills den är utläkt. Varningar och försiktighet: Patienter som behandlas med LEMTRADA måste få bipacksedeln, patientvarningskortet och patientguiden. Före behandlingen måste patienterna få information om risker och nytta samt det nödvändiga behovet av att genomföra 48 månaders uppföljning efter den senaste infusionen av LEMTRADA. Förpackningar och administration: LEMTRADA levereras i en 2 ml klar injektionsflaska, för spädning med 100 ml NaCl 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) infusionsvätska, lösning. För ytterligare säkerhetsinformation och information om dosering se www.fass.se. Kontaktuppgifter: LEMTRADA tillhandahålls av Sanofi AB, tel. +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av SPC: 04/2019.   

 

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?